Algemene voorwaarden van Swaans Communicatie

Dit zijn de algemene voorwaarden Swaans Communicatie te Tilburg

Artikel 1- Definities

1. Swaans Communicatie: De BV Swaans Communicatie, gevestigd aan het Burgemeester Stekelenburgplein 199 te Tilburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 83247777.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Swaans Communicatie een opdracht heeft verstrekt of voornemens is dit te doen en in dat verband eventueel een offerte bij Swaans Communicatie heeft opgevraagd.

3. De Opdracht: de overeenkomst tussen Swaans Communicatie en Opdrachtgever, uit hoofde waarvan Swaans Communicatie werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.

4. Werken: door Swaans Communicatie uit hoofde van de 3 Opdracht opgestelde werken en/of verrichte werkzaamheden, waaronder doch niet uitsluitend begrepen het vervaardigen, wijzigen en/of aanvullen van (zoekmachinevriendelijke) teksten, vertalingen, webpagina’s, rapporten, adviezen, (werk)tekeningen, illustraties, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen, concepten en video- en audiofragmenten.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Opdracht en elke overeenkomst, ieder aanbod, aanvaarding, of enige (al dan niet toekomstige) rechtsverhouding tussen Swaans Communicatie en Opdrachtgever.

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 – Totstandkoming van de Opdracht

1. leder aanbod, offerte en kostenopgave door Swaans Communicatie geschiedt geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod, de offerte of kostenopgave expliciet anders is bepaald.

2. De Opdracht komt tot stand door ondertekening van een offerte van Swaans Communicatie door Opdrachtgever of door de verzending van een opdrachtbevestiging door Swaans Communicatie aan Opdrachtgever.

Artikel 4 – Uitvoering van de Opdracht

1. Alle door Swaans Communicatie opgegeven aanlevertermijnen zijn indicatief, tenzij anders is overeengekomen. Swaans Communicatie zal zich inspannen om Werken conform de opgegeven aanlevertermijnen te leveren. Eventuele overschrijding van de aanlevertermijnen vormt geen grond voor ontbinding van de Opdracht noch vormt dit grond voor een schadevergoedingsvordering van Opdrachtgever.

2. Als de Opdracht uit het vervaardigen, wijzigen en/of aanvullen van een tekst bestaat, in welke vorm dan ook, dan zal deze in correct Nederlands en in de voorkeursspelling worden opgesteld, tenzij uitdrukkelijk een andere taal of spelling is overeengekomen.

3. Swaans Communicatie garandeert niet dat Werken uniek en/of exclusief zijn.

4. Het is Swaans Communicatie te allen tijde toegestaan om in de uitvoering van de Opdracht derden te betrekken

5. Indien de Opdracht (mede) bestaat uit het vervaardigen van zoekmachinevriendelijke Werken en/of het voor de ranking in zoekmachines optimaliseren van door Opdrachtgever aan Swaans Communicatie aangeleverde teksten, in de breedste zin van het woord, geeft Swaans Communicatie geen enkele garantie voor het behalen van resultaat in de ranking, noch dat een eventueel behaald resultaat ongewijzigd zal blijven.

 

Artikel 5 – Reclamaties

Werken die door Swaans Communicatie aan Opdrachtgever zijn aangeleverd worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd, indien;

a. Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na aanlevering van de Werken Swaans Communicatie schriftelijk in kennis heeft gesteld van haar klacht(en) en de inhoud daarvan;

b. Opdrachtgever de Werken gebruikt, publiceert en/of op een andere wijze openbaar maakt.

Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 5 lid 1 vermelde termijn heeft gereclameerd en /of zij Swaans Communicatie niet de gelegenheid heeft geboden de Werken te herstellen, vervalt het recht van reclamatie.

Artikel 6 – Meer- of minderwerk en annulering van de Opdracht

1. Over meer- of minderwerk worden in het voorkomende geval aanvullende afspraken gemaakt tussen Swaans Communicatie en Opdrachtgever.

2. Onder meerwerk wordt verstaan alle wijzigingen en/of aanvullingen op de Opdracht waardoor Swaans Communicatie meer werkzaamheden moet verrichten, alsook een verzoek van Opdrachtgever omtrent een vervroegde of latere aanlevertermijn.

3. Indien voor de uitvoering van de Opdracht aanvullende werkzaamheden benodigd zijn, zal Swaans Communicatie hieromtrent met Opdrachtgever in overleg treden.

4. Indien Opdrachtgever, Swaans Communicatie tussentijds verzoek haar werkzaamheden in het kader van de Opdracht stop te zetten, worden de tot dan toe door Swaans Communicatie verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Swaans Communicatie heeft dan eveneens recht op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de Opdracht, bestaande uit het misgelopen honorarium.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever is gehouden Swaans Communicatie tijdig van alle benodigde informatie te voorzien welke van belang kan zijn voor de uitvoering van de Opdracht. Indien de benodigde informatie niet tijdig wordt aangeleverd is het Swaans Communicatie toegestaan de uitvoering van de Opdracht op te schorten totdat de betreffende informatie alsnog door Opdrachtgever is aangeleverd. Opdrachtgever staat zowel in voor de juistheid van verstrekte informatie, alsmede dat eventueel aangeleverde stukken geen inbreuk maken op rechten van derden en vrijwaart Swaans Communicatie voor alle aanspraken van derden terzake.

Artikel 8 – Rechten van Intellectuele eigendom

1. Alle uit de Opdracht voortvloeiende rechten (van intellectuele eigendom), waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen auteursrechten en modelrechten, behoren uitsluitend toe aan Swaans Communicatie, tenzij anders is overeengekomen.

2. Swaans Communicatie geeft Opdrachtgever bij aanlevering van Werken toestemming voor eenmalige publicatie door Opdrachtgever, dit uitsluitend voor het gebruik(sdoel) en de vorm van publicatie zoals in de offerte en/of opdrachtbevestiging vermeld. Voor nadere publicatie van Werken door Opdrachtgever én voor publicatie van Werken buiten het gebruik(sdoel) of voor een andere vorm van publicatie, een en ander zoals in de offerte en/of opdrachtbevestiging vermeld, dient schriftelijke toestemming van Swaans Communicatie te worden verkregen. Aan deze toestemming kunnen door Swaans Communicatie voorwaarden worden verbonden, waaronder het vragen van een aanvullende vergoeding.

3. Ook voorstellen, ideeën en de toelichting daarop die in een offerte en/of opdrachtbevestiging van Swaans Communicatie zijn vermeld, mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Swaans Communicatie door Opdrachtgever buiten het kader van de Opdracht worden gebruikt.

4. Elk gebruik van Werken in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel wordt beschouwd als een inbreuk op het (intellectueel eigendoms)recht van Swaans Communicate, op grond waarvan Opdrachtgever aan Swaans Communicatie een bedrag verschuldigd is van drie maal het honorarium van Swaans Communicatie betrekking hebbende op de vervaardiging van de betreffende Werken. Dit onverminderd het recht van Swaans Communicatie om de werkelijk door haar geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 9 – Honorering van Swaans Communicatie

1. Honorering van Swaans Communicatie geschiedt overeenkomstig het overeengekomen uurtarief.

2. Indien Swaans Communicatie en Opdrachtgever overeenkomen dat Opdrachtgever bij wijze van abonnementsvorm een vast aantal uren per maand bij Swaans Communicatie afneemt, loopt de inkoop van het vast aantal uren per maand door totdat Opdrachtgever dit abonnement schriftelijk opzegt. Een abonnement kan per maand worden opgezegd tegen de 1e van de volgende maand. De bij deze abonnementsvorm eventueel in een maand ongebruikte uren komen bij de 1e van de volgende maand te vervallen.

3. Door Opdrachtgever bij Swaans Communicatie eenmalig vooraf ingekochte uren, komen te vervallen zes maanden na de factuurdatum betrekking hebbende op de inkoop van deze uren.

4. Vooraf door Opdrachtgever bij Swaans Communicatie ingekochte uren, als bedoeld in artikel 9 leden 2 en 3, worden niet gerestitueerd in geld. Indien en voor zover Swaans Communicatie voor het opstellen van een door Opdrachtgever aangevraagde offerte en/of werkplan, in de breedste zin van het woord, meer dan twee uren werkzaamheden dient te verrichten, worden deze werkzaamheden conform het geldende uurtarief bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 10 – Vergoeding en betaaltermijnen

1. Alle bedragen in een aanbod, offerte, kostenopgaaf en opdrachtbevestiging van Swaans Communicatie zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is vermeld.

2. Alle kosten van door Swaans Communicatie voor uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden worden door Swaans Communicatie doorberekend aan Opdrachtgever.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, zijn alle door Opdrachtgever aan Swaans Communicatie verschuldigde bedragen opeisbaar veertien (14) dagen na de factuurdatum.

4. Verrekening en fof opschorting van enige door Opdrachtgever aan Swaans Communicatie verschuldigde bedragen is uitgesloten.

5. Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever wettelijke handelsrente verschuldigd aan Swaans Communicatie over het openstaande bedrag tot aan de dag der algehele voldoening.

6.Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Swaans Communicatie, welke forfaitair zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,00.

7. Betalingen door of namens Opdrachtgever strekken in de eerste plaats tot mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens tot mindering van de vervallen rente en tot slot tot mindering op de verschuldigde hoofdsom.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Swaans Communicatie is slechts aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade die het direct en uitsluitende gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis, en niet eerder dan nadat Swaans Communicatie door de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke is geteld waarbij Swaans Communicatie een redelijke termijn gegeven is voor nakoming van haar verbintenis.

2. De aansprakelijkheid van Swaans Communicatie is alsdan beperkt tot de direct geleden materiéle schade. Indien en voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van Swaans Communicatie wordt gedekt is de aansprakelijkheid van Swaans Communicatie beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, en in ieder geval tot maximaal de hoogte van de door Opdrachtgever aan Swaans Communicatie betaalde bedragen over de 6 kalendermaanden voorafgaand aan de datum waarop het schadeveroorzakende voorval plaatsvond of aanving, zulks te allen tijde met een maximum van 2.500,00 euro.

3. Swaans Communicatie is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en/of indirecte schade en/of gevolgschade van Opdrachtgever, waaronder doch niet uitsluitend begrepen gederfde winst, reputatieschade, gemiste besparingen en/of schade voortvloeiende uit bedrijfsstagnatie.

4. Swaans Communicatie is voorts niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade;

a. voortvloeiende uit type- en/of spelfouten en/of andere onjuiste en/of onvolledige informatie in Werken. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor controle, publicatie en /of andere vorm van openbaarmaking van Werken;

b. die op welke wijze dan ook voortvloeit uit het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4 lid 5;

c.  indien Opdrachtgever op het moment waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Swaans Communicatie;

d. indien de schade niet binnen veertien dagen na bekendwording met de schade of het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade, schriftelijk aan Swaans Communicatie is gemeld;

e. indien Opdrachtgever de door Swaans Communicatie aangeleverde Werken overeenkomstig artikel 5 lid 1 heeft geaccepteerd.

4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Swaans Communicatie.

5. Opdrachtgever vrijwaart Swaans Communicatie voor iedere aansprakelijkheid jegens derden, op welke grondslag dan ook.

 

Artikel 12 – Non-concurrentie

Het is Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Swaans Communicatie, niet toegestaan om gedurende de Opdracht alsmede én jaar naar beéindiging van de Opdracht werknemers en/of stagiaires van Swaans Communicatie en/of aan haar gelieerde vennootschappen, alsmede de door Swaans Communicatie in de uitvoering van de Opdracht betrokken derden in dienst te nemen, dan wel deze werknemers, stagiaires en/of derden op andere wijze werkzaamheden te laten verrichten voor Opdrachtgever en/of aan haar gelieerde vennootschappen die concurreren met de bedrijfsactiviteiten van Swaans Communicatie. Bij overtreding van dit artikel verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Swaans Communicatie een onmiddellijk opeisbare boete van £€ 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro) alsmede een boete van € 2.500,00 (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 13 — Overige bepalingen

1. Op de Opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiend uit de Opdracht worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal die ongeldigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. In geval een bepaling niet rechtsgeldig of niet afdwingbaar is, zal Swaans Communicatie trachten in redelijkheid een vervangende bepaling die wel geldig en afdwingbaar is op te stellen, die zoveel mogelijk dezelfde (economische) strekking, inhoud en doel zal hebben als de bepaling die zij vervangt.

4. ledere afwijking van deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen en schept voor toekomstige overeenkomsten geen precedent.

5. Swaans Communicatie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn nadat Opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld.